1. Pořadatel soutěže

1.1
Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „SOUTĚŽ O TŘI VÍNA“ (dále jen „soutěž“) je společnost RB Harmonia Vini s.r.o. se sídlem Vojtěchova 450, 289 07 Libice nad Cidlinou, Česká Republika, IČO: 27624927, DIČ: CZ27624927 Společnost RB Harmonia Vini s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 119723.

1.2
Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1
Soutěž probíhá od 31.10. 2021  do 7.11. 2021 do 23:59 hodin.

2.2
Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemní stránce vinoodbodlaku.cz na Facebooku (https://www.facebook.com/vinoodbodlaku) s odkazem na tyto kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže

3.1
Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2
Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/

3.3
Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže

4.1
Soutěžní úkol zní: “ Kolik odrůd červeného vína je na našem e-shopu?

4.2
Výhercem ceny se stane jedna vylosovaná odpověď na soutěžní otázku.
Výherce obdrží balíček označený jako “výhra” popsané v bodě 5.1.

4.3
Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní otázku jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.

4.4
Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1
Do soutěže byla vložena výhra: 3 lahve vína Mádl Rulandské šedé kabinet, Cabernet Sauvignon Čapka, Asolo Prosecco Opera San Giorgio

5.2
Výherce bude o výhře informován na Facebooku Vinoodbodlaku.cz.

5.3
Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého vybere porota.

5.4
Aby mohl výherce získat cenu, musí e-shopu vinoodoblaku.cz doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo).

5.5
Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 14 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6
Vinoodbodlaku.cz je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a výherní odpověď na svém Facebook profilu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje eshopu vinoodbodlaku.cz dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti vinoodbodlaku.cz.

6.3
Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 31.10. 2021

Děkujeme. Náš o decku lepší tým se vám ozve do 24 hodin zpět 💛

Powered by Formful