1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě https://vinoodbodlaku.cz, který je provozován společností RB Harmonia Vini s.r.o., IČ: 27624927, se sídlem Vojtěchova 450, 289 07 Libice nad Cidlinou, Česká Republika, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119723 (dále jen „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi Prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Smluvní strany

2a. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) RB Harmonia Vini s.r.o, IČ: 27624927, se sídlem Vojtěchova 450, 289 07 Libice nad Cidlinou, Česká Republika, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119723.

2b. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako „Občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2c. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrdit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat zasláním žádosti na poštovní adresu Prodávajícího či zasláním e-mailu na adresu info@vinoodbodlaku.cz. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy, či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího jím byly zpracovány za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, zasílání informací o jeho činnosti, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním zprávy na email: info@vinoodbodlaku.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Prodávající tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@vinoodbodlaku.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy v dokumentu Ochrana osobních údajů.

RB Harmonia Vini s.r.o. je registrována ve veřejném registru zpracování osobních údajů pod číslem 00058825.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze objednávkový systém eshopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických výrobků osobám mladším 18 let, v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., jsou stanovena následující pravidla:

 1. Při dodávce zboží, které obsahuje alkoholický výrobek, prostřednictvím České pošty, bude na zásilce uvedeno, že tuto je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník České pošty zásilku předá adresátovi jen v případě, že mu tento prokáže, že údaj o věku Kupujícího odpovídá skutečnosti (např. OP nebo jiným dokladem).
 2. Při dodání zboží formou osobního odběru se Kupující zavazuje prokázat na požádání Prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží se vrátí Prodávajícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. roku ode dne jejího podpisu. Pro vyloučení všech pochybností Prodávající uvádí, že se neřídí žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

V současné době lze uzavřít kupní smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím s plněním Prodávajícího pouze pro území České Republiky.

5. Cena a platba

Nabídka s cenami uváděnými na eshopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny, to neplatí v případech zjevného nesouladu cen nabízených produktů s cenami obvyklými, způsobeného chybou v psaní. V takovém případě si Prodávající vyhrazuje právo na dodatečnou změnu ceny (i po uzavření Kupní smlouvy). V takovém případu zjevného nesouladu si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a zaslat novou nabídku. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, u Kupujícího, který je podnikatelem však nesmí překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla, a u Kupujícího, který je spotřebitelem nesmí překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího a majetkem Kupujícího se stává převzetím. Tím není dotčeno ustanovení bodu 6 VOP o přechodu nebezpečí škody.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba v hotovosti při osobním převzetí
 • Platba na dobírku
 • Platba předem bankovním převodem
 • Online platba kartou

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Kupujícího, který je spotřebitelem. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 7 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Termín dodání může být upřesněn. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V současné době Prodávající zajišťuje rozvoz pouze na území České Republiky.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • Osobní převzetí
 • Přeprava kurýrní službou
 • V současné době Prodávající prodává pouze na uzemí České Republiky

7. Záruka na jakost

Prodávající se zavazuje, že prodávané alkoholické nápoje jsou způsobilé k použití pro obvyklý účel, a že si zachovávají své obvyklé vlastnosti po dobu uvedenou na etiketě, pouze za předpokladu jejich správné a bezpečné manipulace a správného skladování v souladu s informacemi uvedenými na etiketě. Není- li těchto údajů, potom se jedná o nápoj určený k urychlené konzumaci a Prodávající nenese odpovědnost za jakost po uplynutí 6 měsíců ode dne doručení objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího způsobené vnější událostí. Vady jakosti se po dobu trvání záruky za jakost uplatňují u Prodávajícího. Ohledně nároků Kupujícího viz bod. 7 VOP. tam je limit dán tím datem spotřebování,] (doplnit ženurčeno pro okamžitou spotřebu nenímli na lahvi vyslovne neco jinyho)

8. Odstoupení od Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. V případě výše uvedeného odstoupení od Smlouvy budou Prodávajícím zaslány všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které Prodávající od Kupujícího přijal nejpozději do 14 dnů na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí prostřednictvím formuláře (viz níže). Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, či prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Při odstoupení od Smlouvy využije Kupující formulář, který umístěn na stránkách eshopu v sekci Můj účet, podsekci Historie a detaily mých objednávek po otrvření detailu dané objednávky. Náklady na dopravu spojené s navrácením zboží nese Kupující.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. Prodávající má rovněž právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 7 dnů v případě, že není schopen zajistit dodání zboží, přičemž Prodávající nenese žádnou odpovědnost za možnou škodu vzniklou na straně Kupujícího z důvodu nemožnosti dodat zboží, pro vyloučení všech pochybností souhlasí pro tento případ Prodávající i Kupující s vyloučením ustanovení § 1729 Občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Tato věta se nevztahuje na Kupujícího, který je spotřebitelem.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Předchozí větu je nutno ve vztahu k spotřebitelským smlouvám s mezinárodním prvkem vykládat tak, že Kupující spotřebitel má právo zahájit řízení u Městského soudu v Praze, aniž by tím byla porušena jeho práva garantovaná Nařízení Rady (ES) č. 44/2001.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 5. 2018. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Děkujeme. Náš o decku lepší tým se vám ozve do 24 hodin zpět 💛

Powered by Formful